Speak Sweet If You Can

Speak Sweet If You Can - HindiStatus

बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो,
बता सको तो राह बताओ, पथ भटकाना मत सीखो,
जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो,
कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप कमाना मत सीखो,
पोंछ सको तो आंसू पोंछो, दिल को दुखाना मत सीखो,
हँसा सको तो सबको हँसाओ, किसी पे हँसना मत सीखो।